Tjenesteopplevelse

Derfor bør du bruke kompetanse som konkurransefortrinn

24. oktober 2023 Lesetid: 8 min

I dagens samfunn er kunnskap, innovasjon og evnen til å håndtere raske endringer viktig for alle virksomheter. Kompetanseutvikling blant ansatte blir stadig mer avgjørende for å kunne håndtere og tilpasse seg endringene, og for å kartlegge hvilken kunnskap og kompetanse man vil trenge i fremtiden. Ifølge Kompetansesjekken fra 2022 - en spørreundersøkelse som sendes ut til Finans Norges arbeidslivsmedlemmer – oppga 77 prosent av bedriftene at de har et udekket kompetansebehov.

-Selskaper som prioriterer de ansattes læring og utvikling vil ikke bare ha en konkurransefordel, men også være bedre rustet til å møte utfordringer både innenfor lovgivning og etikk, den stadig skiftende økonomiske og teknologiske virkeligheten, og ikke minst kravene som stilles fra klientene våre, sier Sølvi Sæves Competence & Quality Specialist i Lowell.

Lowell jobber kontinuerlig med å sikre faglig kompetanse og forebygge avvik. Nesten halvparten av de ansatte jobber hver dag direkte mot sluttkunder, og organisasjonen er rigget for å håndtere både mengdekrav og spesialkrav på en effektiv og profesjonell måte. Oppdatert kompetanse innenfor de ulike sektorene selskapet opererer i er en nøkkelfaktor for å kunne levere løsninger og resultater i tråd med dagens og morgendagens krav.

-Det er ikke nok å mestre inkassofaget og kommunikasjonsteknikk, vi må også ha inngående kunnskap om bransjespesifikke utfordringer og regelverk, slik at vi kan tilby skreddersydde løsninger til våre klienter og sluttkunder. Dette leverer våre faglig dyktige rådgivere som har spesialisert seg på ulike næringssegmenter, utdyper Sæves.

Strukturerte opplæringsløp sikrer kompetanseheving

Strukturerte opplæringsløp, mentorordninger, workshops for kompetansedeling, og samhandling på tvers av selskapet er en del av utviklingsprosessen i Lowell. I tillegg gjennomføres det også en rekke obligatoriske kurs for alle ansatte for å sikre forståelse av etiske retningslinjer, compliance bevissthet, samt for å avdekke og forstå hvordan personer i sårbare situasjoner kan hjelpes.

Alle nyansatte gjennomgår en grundig onboardingprosess som blant annet inkluderer et inkassokurs i flere moduler. Hver modul viser til sammen hele inkassoprosessen, og avsluttes med en kompetanseprøve.

Det er også viktig å snakke om inkasso og få anledning til å reflektere og stille spørsmål, og i etterkant av hver modul gjennomføres samlinger med hjelp av mentorer. -Vi har funnet en god kombinasjon ved bruk av teoretisk opplæring og dialog, og vi ser verdien av at den ansatte kan gjennomføre e-læring i sitt tempo og repetere etter behov, sier Sæves.

 

Sølvi_Sæves_high-1-1For å møte morgendagens krav til inkasso må vi tenkte proaktivt og hele tiden forbedre våre læringsprosesser, sier Sølvi Sæves Competence & Quality Specialist i Lowell.

 

Etterutdanning øker spesialkompetansen

For å sikre kompetanseoverføring og at de ansatte utvikler seg gjennomføres egne kurs og opplæringsløp for etterutdanning. Egne team med spesialkompetanse innenfor ulike sektorer og bransjer er med på å ivareta klientenes krav, behov og forventninger samtidig som det gir sluttkunden en ekstra trygghet i behandlingen av saker som måtte oppstå.

Bransjen vår er underlagt lover og strenge reguleringer som varierer fra land til land. Å holde seg oppdatert på disse feltene er essensielt for å sikre at inkassoprosessen er i samsvar med juridiske krav. Oppdatert kompetanse handler i tillegg til dette også om å følge etiske retningslinjer, og rådgiverne våre må forstå de etiske standardene som kreves for å håndtere sluttkunden på en rettferdig og respektfull måte, fortsetter Sæves.

-Det også viktig å avdekke kompetansegap og forbedringsområder, noe som blant annet gjøres gjennom et strukturert avviksrapporteringssystem, samt gjennom jevnlige samtaler med leder. Basert på kartlegging av omfang iverksettes forskjellige kompetansehevende tiltak, oftest i form at interne kurs og workshops.


Det er viktig å huske at kompetanse er en fornybar ressurs som må oppdateres jevnlig.

Utvikling skaper nye muligheter

Kontinuerlig og strategisk utvikling av kompetanse gir en konkurransefordel. Ekspertise og spesialisert kunnskap har høy verdi, og medarbeidere som besitter riktig kompetanse er bedre forberedt til å utføre sine oppgaver effektivt og til å fremme positiv vekst i organisasjonen. Det er viktig å huske at kompetanse er en fornybar ressurs som må oppdateres jevnlig. Uten slik oppdatering, risikerer man å sakke akterut i et marked som stadig forandrer seg raskere enn noen gang før.

Organisasjoners evne til å håndtere endringer og tilpasse seg miljøet kan være avgjørende for overlevelse og suksess over lengre tid. Kompetanseheving gir ny kunnskap og inspirasjon i arbeidet, men det vil også bli en nødvendighet for å holde seg oppdatert og aktuell i den rollen man har.

-For å møte morgendagens krav til inkasso må vi tenkte proaktivt og hele tiden forbedre våre læringsprosesser. Når vi investerer i oppdatert kompetanse, får vi en klar konkurransefordel. Ved å vise at våre kunderådgivere er faglig oppdatert styrker vi også forholdet til våre klienter, sier Sæves.

I Kompetanserapporten 2023 utarbeidet av PwC anbefales det blant annet å sette søkelys på de mulighetene som ligger i å mobilisere, forbedre eller endre ansattes kompetanse. En slik investering vil ofte ha en positiv innvirkning på arbeidsopplevelsen, noe som igjen gir økt motivasjon og personlig vekst. Rapporten påpeker også at det er viktig å definere mål som gjør det mulig å vurdere fremgang eller behov for justeringer. Det å tilrettelegge for en læringskultur og tydeliggjøre verdien av kompetanseheving kan legge grunnlaget for å etablere en livslang læring i arbeidsmiljøet.

For Lowell er det viktig at de ansatte føler mestring og utvikling og derfor er kompetanseheving også viktig internt for å sikre at vi tiltrekker oss, motiverer og beholder våre ansatte.

-Ved å prioritere våre ansatte gjennom etterutdanning, læring og utvikling, er vi enda bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i bransjen og oppnå gode resultater for både klientene og kundene våre, avslutter Sæves.

 

 

Lowell Norge

Lowell Norge

Lowell Norge er en del av Lowellgruppen og blant Europas største aktører innen kreditthåndtering. Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester.

Tjenesteopplevelse